การให้บริการ

บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก

เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์จะค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้บริการ โดยการสมัครสมาชิก กับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สมาชิกสมาชิก ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ ต้องการ สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

สิทธิสมาชิก

 • สืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www,archives.nat.go.th ที่ให้บริการ
 • ไม่สามารถใช้บริการ จอง / ยืม – คืน / ขอสำเนาเอกสาร และเขาใช้งานห้องให้บริการคนคว้าเอกสารจดหมายเหตุได้

การสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกผ่านwww.archives.nat.go.thโดย ใช้ต้องใช้ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ในการสมัคร

สมาชิกระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ ต้องการ ใช้งานระบบสืบค้นและใช้บริการห้องค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

สิทธิสมาชิก

 • สืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูลระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www,archives.nat.go.th ที่ให้บริการ
 • บริการ จอง / ยืม – คืน / ขอสำเนาเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
 • ยืมเอกสารจดหมายเหตุ ณ ห้องให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
 • ทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ณ ห้องให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
 • ใช้บริการห้องให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ส่วนกลางและสาขาทั้ง 10สาขา

การสมัครสมาชิก

 • สมัครสมาชิกผ่านwww.archives.nat.go.thโดย ใช้ต้องใช้ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ในการสมัคร
 • ติดต่อห้องให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ สาขาเพื่อขอทำบัตรสมาชิก

เอกสารหลักฐานประกอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้
 • หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร (กรณีชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุเกิน 60 วัน)
 • หนังสือจากหน่วยงานราชการ เอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ค้นคว้าข้อมูล และทำสำเนาเอกสาร

การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

การเข้าใช้งานระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดประวัติ วัตถุประสงค์ ลงฐานข้อมูล
 2. รับบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้า
 3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าค้นคว้าในฐานข้อมูล
 4. ฝากสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เก็บของก่อนเข้าห้องบริการค้นคว้า ยกเว้นปากกา ดินสอ กระดาษ หรือสมุดจดข้อความ
 5. ห้ามนำอุปกรณ์ทำสำเนาเอกสารเข้าห้องบริการค้นคว้า
 6. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในห้องบริการค้นคว้า
 7. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการค้นคว้า

การขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

การขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

 1. เข้าสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
 2. เลือกทำการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการ จากนั้นเลือกกดปุ่ม ขอทำสำเนา เอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการทำสำเนา
 3. เลือก จำนวนเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการขอทำสำเนา จากนั้นระบบจะทำการคำนวนจำนวนเงินให้อัตโนมัติ
 4. จากนั้นผู้ค้นคว้าต้องนำเลขที่อ้างอิงของการขอทำสำเนาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ ห้องให้บริการ สาขาที่ระบุในเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อขอทำสำเนา

การขอจองเอกสารจดหมายเหตุ

การจองเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

 1. เข้าสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
 2. เลือกทำการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการ จากนั้นเลือกกดปุ่ม จอง เอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการจอง
 3. รายการเอกสารจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ
 4. จากนั้นผู้ค้นคว้าต้องนำเลขที่อ้างอิงของการจองไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ ห้องให้บริการ สาขาที่ระบุในเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อยืมเอกสารจดหมายเหตุ

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

 • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

 • 0 2628 5172