การขอจองเอกสารจดหมายเหตุ

การขอจองเอกสารจดหมายเหตุ

การจองเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

  1. เข้าสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุผ่านระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
  2. เลือกทำการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการ จากนั้นเลือกกดปุ่ม จอง เอกสารจดหมายเหตุที่ต้องการจอง
  3. รายการเอกสารจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ
  4. จากนั้นผู้ค้นคว้าต้องนำเลขที่อ้างอิงของการจองไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ ห้องให้บริการ สาขาที่ระบุในเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อยืมเอกสารจดหมายเหตุ

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172