คลังภาพทรงคุณค่า


โกศ หีบศพ

สถานที่ในประเทศไทย

ภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินไปในงานสวนสนามลูกเสือ ณ ท้องสนามหลวง

ภาพพระบรมวงศานุวงศ์

ภาพขุนนาง

รัชกาลที่ 4 เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา

ฉากโขน (นายโหมด ว่องสวัสดิ์) ชุดที่ 1

ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2478,2486

จิตรกรรมฝาผนังวัดต่างๆ (หวญ 15)

ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ พ.ศ.2474

พระราชพิธีรัชมงคล, พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก รัชกาลที่ 5

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172