บริการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

บริการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์จะทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ใช้บริการต้องยืมเอกสารจดหมายเหตุ และกรอกรายละเอียดในใบขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การขอทำสำเนานั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา วิจัย หรือเพื่องานวิชาการอื่นใดที่มิใช่การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์

วิธีการและขั้นตอนการทำสำเนา ติดต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรณีการผลิตหรือทำซ้ำในเชิงพาณิชย์ สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือประชาชน : การผลิตหรือทำซ้ำในเชิงพาณิชย์ http://www.finearts.go.th/nat/files/69/commercial.pdf

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172