บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก

บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิก

เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์จะค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ทั้งระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และสืบค้นจากเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้บริการ โดยสามารถสมัครสมาชิกออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลและพิมพ์บัตรสมาชิกได้ที่ ห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ชั้น ๑ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172