อัตราค่าธรรมเนียมทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและระยะเวลา

อัตราค่าธรรมเนียมทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและระยะเวลา

การสำเนาด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 - 3 วันทำการ

  สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
เอกสารขนาด A4 แผ่นละ 3 บาท แผ่นละ 10 บาท
เอกสารขนาด F4 แผ่นละ 3 บาท แผ่นละ 10 บาท
กระดาษขนาด A3 แผ่นละ 8 บาท แผ่นละ 25 บาท

( หมายเหตุ ในกรณีสำเนาเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ และเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ)

การสำเนาไมโครฟิล์ม

ระยะเวลาดำเนินการ 1 - 3 วันทำการ

  สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
ลงบนกระดาษ A4 แผ่นละ 10 บาท แผ่นละ 15 บาท
ลงม้วนไมโครฟิล์ม*
(หมายเหตุ ในกรณีต้องการทำสำเนาทั้งม้วน)
ม้วนละ 1,200 บาท ม้วนละ 2,000 บาท

การอัดขยายภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ

  สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
ขนาด 5 x 7 ภาพละ 60 บาท ภาพละ 180 บาท
ขนาด 8 x 10 ภาพละ 105 บาท ภาพละ 315 บาท

การทำไฟล์ดิจิทัล บน CD-R

ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ

  สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
ความละเอียดของภาพ 300 dpi ภาพละ 50 บาท ภาพละ 150 บาท

การสแกนภาพ Print ด้วยกระดาษ Kodak Photo print kit

ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ

  สัญชาติไทย สัญชาติอื่น
ขนาด 5 x 7 ภาพละ 20 บาท ภาพละ 60 บาท
ขนาด 8 x 10 ภาพละ 40 บาท ภาพละ 120 บาท

การทำสำเนาแผนที่ แบบแปลน แผนผัง

ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ

ขนาดกระดาษ ราคา
A0 แผ่นละ 350 บาท
A1 แผ่นละ 250 บาท
A2 แผ่นละ 200 บาท
A3 แผ่นละ 150 บาท
A4 แผ่นละ 70 บาท

การทำสำเนาภาพเคลื่อนไหว และแถบบันทึกเสียง ลงสื่อดิจิทัล

ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ

ภาพเคลื่อนไหว นาทีละ 20 บาท
แถบบันทึกเสียง นาทีละ 5 บาท

หมายเหตุ: การทำสำเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย สามารถดำเนินการได้ วันละ 30 รายการ/คน

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172