รายงาน

รายงานข้อมูลระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

 

 

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172