สมัครสมาชิก

 ลงทะเบียนสมาชิก

 ข้อมูลส่วนตัว

 
  
  
 
     
 
   

 ข้อมูลที่อยู่

  
  
  
  
  
    

 ข้อมูลอาชีพ/การศึกษา

  
  
  
  

 *วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้  

 *หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่ค้นคว้า   

 *รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ค้นคว้า  

ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ได้กรอกในการสมัครสมาชิก เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หากมีการตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือมิใช่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172