เกี่ยวกับระบบ

เกี่ยวกับระบบ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี กับการนำเสนอข้อมูล ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไป จากข้อมูลเดิมที่อยู่ในรูปแผ่นกระดาษ ฟิล์มกระจก แผนที่ แผนผัง ที่ง่ายต่อการเสียหาย สูญเสีย ถูกทำลายจากสิ่งแวดล้อม และระยะเวลาในการเก็บรักษา ทำให้เอกสารสารสนเทศเหล่านั้น ต้องผ่านกระบวนการอนุรักษ์ในรูปแบบไมโครฟิล์ม จนถึงรูปแบบไฟล์ข้อมูล เพื่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงงานด้านประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมไทยมาแต่โบราณ จะได้รับการสืบทอด และอนุรักษ์ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

กรมศิลปากร มีหน้าที่หลักในด้านการส่งเสริม สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างดี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปรากฏให้เห็นจากโบราณวัตถุ โบราณสถาน เอกสารโบราณ เอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ เป็นต้น

ในปัจจุบันโลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยระบบดิจิทัล และอาศัยระบบโครงข่ายเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน การสืบทอด และอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย กรมศิลปากรซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บองค์ความรู้เหล่านั้น จึงควรจะได้นำมาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดให้เหมาะสมกับในยุคปัจจุบัน เพื่อสืบทอด เผยแพร่ และรณรงค์ให้ประชาชนทั้งชาวไทย และต่างประเทศได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนำมาซึ่งเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ประจำวัน การกินอยู่ การแต่งกาย และประเพณีต่าง ๆ ในสังคม

เกี่ยวกับระบบ

วัตถุประสงค์

  • เพื่ออนุรักษ์ จัดเก็บ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย วัฒนธรรมประเพณี สังคม ที่สามารถเชื่อถือได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ในทุกแขนงวิชา
  • เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลหลักของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้นเพื่อการบริการประชาชนที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ
  • เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการและการสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นการเฉพาะ
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสืบค้นข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล(One Stop Service)

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172