เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ

ความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ (Archives)

เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลทุกรูปแบบที่หน่วยงานผลิตขึ้นใช้ในการ ปฏิบัติงาน แต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว และได้รับการประเมินว่ามีคุณค่าในฐานะ เป็นข้อมูลชั้นต้นที่แสดงถึงการดำเนินงานและพัฒนาการของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมีความ สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้หมายรวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที่รับมอบจาก บุคคลสำคัญหรือทายาทด้วย

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือเอกสารที่สื่อความหมาย เนื้อหาด้วยลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นตัวเขียน หรือตัวพิมพ์ เช่น เอกสารโต้ตอบ เอกสารประชุม แผนงาน โครงการ รายงาน บทความ ฯลฯ
  • เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual Archives) คือเอกสารที่สื่อ ความหมายด้วยภาพหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทิน บัตรอวยพร แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
  • เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartograghic Archives) เช่น แผนที่ แผนผัง แบบแปลน พิมพ์เขียว ฯลฯ
  • . เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine–Readable Archives) เป็นเอกสารที่บันทึก ข้อมูลและค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นด้วยเครื่องคอม พิวเตอร์ เช่น ดิสก์เกตท์ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ

ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand  ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

  • 0 2281 1599 หรือ 0 2282 1660

  • 0 2628 5172